VEDTÆGTER ændret 2. juli 2018

 

§ 1 SURFKLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Sydhavnens Windsurfer Club (SWC)
Dens hjemsted er København kommune, Sydhavnen, Hammelstrupvej 50.

§ 2 SURFKLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at

  • at dyrke windsurfing
  • at dyrke aktiv sejlsport for børn, unge og voksne
  • at støtte opbygningen af kammeratskab på land og til vands
  • at uddanne til godt sømandsskab
  • at værne om det blå havmiljø
  • at skabe grobund for at opleve naturens kræfter

 

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Køge Bugt Kredsen, og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.
Som en undtagelse fra $15 kan en hver generalforsamling ved simpelt flertal bestemme at ændre teksten i $3 til ”Klubben er ikke medlem af en organisation.”, hvorefter bestyrelsen skal sørge for udmeldelse af Dansk Sejlunion.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 13 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.

§ 5 KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves årsvis forud med betaling 1. april for alle medlemmer.

§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse
Når et medlem er i kontingent restance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt op dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse og dagsorden samt det af revisoren godkendte regnskab meddeles på www.swc.dk , med 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Medlemmer skal være myndige for at opnå valg.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
a. Formand ( ulige år)
b. Kasserer (lige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
e. 2 suppleanter til bestyrelsen
f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 17, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal begæringen fra 3 stemmeberettigede medlemmer, afstemningen og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Referenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest i måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning.
Det pålægges bestyrelsen at afholde mindst 2 årlige møder, hvor hele bestyrelsen er til stede.

§ 12 UNDERVISNINGSUDVALG

Undervisningsudvalget sørger for at udvikle og vedligeholde de undervisningstilbud, som klubben tilbyder sine medlemmer. Arbejdet indebærer bl.a. at lave aftaler undervisere om form og indhold af undervisningen, at finde nye undervisere og at lave vagtplan for undervisningen i sæsonen.
Udvalget arbejder selvstændigt, men refererer til bestyrelsen.
Undervisningsudvalget består af 2-3 medlemmer som vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Det pålægges undervisningsudvalget at søge bestyrelsens godkendelse af de initiativer udvalget sætter i gang i klubben. Opnår udvalget ikke bestyrelsens accept, kan et initiativ ikke gennemføres.

§ 13 KONSTITUERING -TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest- dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden og kasseren i forening.

§13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 15. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer. Første år vælges revisorer for henholdsvis 1 og 2 år. Revisorsuppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen skal modtage det reviderede regnskab senest 1. april.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 FORSIKRING

Surfudstyr og andet der forefindes på foreningens område, er ikke dækket af forsikring fra foreningens side. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for sine ejendele.

§ 17 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, overføres til en sejlsportsforening der lægger særlig vægt på sejlsports aktiviteter indenfor almennyttige idealistiske formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 01.10.97 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den. 13.05.12.


Dirigentens underskrift _____________________________

Følgende deltog i mødet i 97:
Tina, Arne, Dorte, Thor-Leif SBBU, Søren Puk, Benni, Jacob, Jørn, Tue, Jacob A, Linda Puk.

Regnskabsår: Kalenderåret

Klubsæson: 1. maj til 30.april

  • 1. maj Seneste frist for indbetaling af kontingent
  • 3 uger før gen Indkaldelses og dagsorden samt det af revisoren godkendte regnskab meddeles på www.swc.dk
  • 14 dage før gen Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen
  • 15. maj (ca.) Afholdelse af generalforsamling
Vi takker vore sponsorer

Sydhavnens Windsurfer Club

Hammelstrupvej 50, 2450 København